Νομική Ανακοίνωση

ANDREAS STIHL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 51 ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ
1041 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ

Τηλέφωνο: +357 22343481
Email: info@stihl.com.cy

Εκπροσωπούνται από τους διευθύνοντες συμβούλους: Ηλία Ραβάνη
ΓΕΜΗ: AE 3585
Αριθμός ΑΦΜ: AE 3585 | 18009086D

 Εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών      

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η 
ANDREAS STIHL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΥΠΡΟΥ υποχρεούται να ενημερώνει τους καταναλωτές για την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών, η οποία δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίλυση διαφορών.

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών βρίσκεται εδώ:https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των επίσημων φορέων επίλυσης διαφορών είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm.

Ελλείψει νομικής υποχρέωσης συμμετοχής σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον οργανισμού συμβιβασμού καταναλωτών, η ANDREAS STIHL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΥΠΡΟΥ δεν υποχρεούται και δεν επιθυμεί να συμμετάσχει σε τέτοιες διαδικασίες επίλυσης διαφορών.

Επιπλέον, λόγω νομοθετικών διατάξεων, η 
ANDREAS STIHL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΥΠΡΟΥ διευκρινίζει με το παρόν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ANDREAS STIHL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΥΠΡΟΥ, η οποία έχει ως εξής: info@stihl.com.cy.