ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Με αυτήν την  Eιδοποίηση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Παρακάτω θα βρείτε, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με αυτό.

Πεδίο εφαρμογής Eιδοποίησης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στην παρούσα Eιδοποίηση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που σχετίζεται με την επίσκεψη και τη χρήση του ιστότοπού μας.

Για να σας βοηθήσουμε να λάβετε με μια ματιά τις πληροφορίες που σας αφορούν, έχουμε χωρίσει την παρούσα Eιδοποίηση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε επιμέρους ενότητες:

Στην παρούσα Eιδοποίηση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένωνσας παρέχουμε πληροφορίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ("ΓΚΠΔ", Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Τηρούμε επίσης τις απαιτήσεις άλλων εθνικών νομοθεσιών περί προστασίας δεδομένων που ενδέχεται να ισχύουν για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

1 ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ 

1.1 Υπεύθυνος Επεξεργασίας 

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Όταν δύο ή περισσότεροι υπεύθυνοι επεξεργασίας καθορίζουν από κοινού τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, οι εν λόγω υπεύθυνοι επεξεργασίας είναι από κοινού υπεύθυνοι για την επεξεργασία, και αποκαλούνται από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας.

Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με τον παρόντα ιστότοπο είναι:

    ANDREAS STIHL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΥΠΡΟΥ
    Ταχυδρομική διεύθυνση : ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 51 ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ
    Email: info@stihl.com.cy
    Αριθμός φορολογικού μητρώου: 18009086D

Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.

1.2 Υπεύθυνος Προστασιας Δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων αποστέλλοντας επιστολή στη διεύθυνση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας με την ένδειξη "υπ' όψιν του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων" ή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση gdpr@stihl.com.cy.

2 ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

2.1 Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο "προσωπικά δεδομένα" στην παρούσα Eιδοποίηση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εννοούμε κάθε πληροφορία που σας αφορά.

Παραδείγματα προσωπικών δεδομένων είναι το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η ταχυδρομική σας διεύθυνση. Ωστόσο, τα προσωπικά σας δεδομένα περιλαμβάνουν κάθε δεδομένο που συνδέεται με εσάς ή που σας αφορά. Αναφερόμαστε στα δεδομένα που δεν σας αφορούν ως "μη προσωπικά δεδομένα" ή "ανώνυμα δεδομένα". Οι κανόνες προστασίας δεδομένων και η παρούσα Eιδοποίηση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένωνδεν ισχύουν για τα δεδομένα αυτά.

Ως επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εννοούμε, για παράδειγμα, τη συλλογή, την αποθήκευση ή τη διαγραφή των δεδομένων σας.

2.2 Επισκόπηση της νομικής βάσης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν μπορούμε να στηρίξουμε την επεξεργασία σε νομική βάση ή εάν αυτή είναι νόμιμη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, δηλαδή εάν η επεξεργασία είναι νομικά επιτρεπτή. Στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του ΓΚΠΔ, το μεγαλύτερο μέρος της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στην ακόλουθη νομική βάση:

 • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ).
 • Μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ).
 • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υποκείμεθα (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ).
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτο μέρος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας που απαιτούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ).

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το ποιες πράξεις επεξεργασίας στηρίζονται συγκεκριμένα σε ποια νομική βάση ή βάσει ποιας νομοθεσίας προστασίας δεδομένων επιτρέπεται η επεξεργασία, παρατίθενται κατωτέρω στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε από εσάς

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, που συλλέγουμε (αυτόματα) ή που λαμβάνουμε από τρίτους.

Κατ' αρχήν, δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, η αποκάλυψη ορισμένων προσωπικών δεδομένων μπορεί να είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε και να σας παρέχουμε τον ιστότοπο και όλες τις λειτουργίες του.

Προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε

Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που μας παρέχετε. Για παράδειγμα, μπορεί να μας καλέσετε ή να επικοινωνήσετε μαζί μας με κάποιον άλλο τρόπο και να μας παράσχετε ορισμένες πληροφορίες με αυτά τα μέσα. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας. Εάν δεν μας παρέχετε ορισμένες πληροφορίες, αυτό μπορεί να αποκλείσει ή να μειώσει τη χρήση ή την πλήρη λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται (αυτόματα)

Ορισμένες πληροφορίες συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς (αυτόματα) όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Αυτές περιλαμβάνουν δεδομένα όπως η διεύθυνση IP σας, συγκεκριμένα δεδομένα σύνδεσης και δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για να μπορέσουμε να καταστήσουμε τεχνικά διαθέσιμο τον ιστότοπό μας.

Προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από τρίτους

Μερικές φορές δεν λαμβάνουμε πληροφορίες απευθείας από εσάς. Αυτό μπορεί να συμβαίνει, για παράδειγμα, εάν οι πληροφορίες σχετικά με εσάς μας παρέχονται από τρίτους. Για παράδειγμα, συνεργαζόμαστε με εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για εμάς και μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με εσάς.

3 ΕΠΙΣΚΕΠΤΌΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΜΑΣ

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται στη συσκευή σας στέλνει αυτόματα πληροφορίες στον διακομιστή του ιστότοπού μας και τις αποθηκεύει προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας, κάντε κλικ εδώ.

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Οι ακόλουθες πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά την επίσκεψη του ιστότοπου:

 • Η διεύθυνση IP σας
 • Η ημερομηνία και η ώρα πρόσβασης
 • Το όνομα και η διεύθυνση URL του αρχείου που ανακτήσατε
 • Η ιστοσελίδα/εφαρμογή από την οποία έγινε η πρόσβαση (διεύθυνση URL παραπομπής)
 • Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και, κατά περίπτωση, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον ιστότοπό μας και το όνομα του παρόχου πρόσβασης.

Σκοπός

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να διασφαλιστεί η ομαλή σύνδεση
 • Για να διασφαλιστεί ότι ο ιστότοπός μας είναι εύχρηστος
 • Για την ανάλυση της ασφάλειας και της σταθερότητας του συστήματος

Νομική βάση

Βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ακόλουθη νομική βάση:

 • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για να μπορέσετε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο και για να διασφαλιστεί η απόδοση, η μακροπρόθεσμη λειτουργικότητα και η ασφάλεια του ιστότοπου και των συστημάτων μας.
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.
  Έχουμε έννομο συμφέρον να διασφαλίσουμε την απόδοση, τη μακροπρόθεσμη λειτουργικότητα και την ασφάλεια του ιστότοπου και των συστημάτων μας.

Περίοδος αποθήκευσης

Κατ' αρχήν, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περίοδο αποθήκευσης, ανατρέξτε στην ενότητα 6 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

4 ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΜΑΣ

4.1 Επαφή και Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομείου, τηλεφώνου, φορμών επικοινωνίας ή οποιουδήποτε άλλου μέσου. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, συνήθως θα σας απαντήσουμε μέσω του μέσου επικοινωνίας που έχετε επιλέξει.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Οι ακόλουθες πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά την επικοινωνία μαζί σας:

 • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως ο αριθμός τηλεφώνου ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας
 • Επικοινωνία μαζί σας, συμπεριλαμβανομένων καταγραφών τηλεφωνικών κλήσεων μαζί σας, κατά περίπτωση
 • Δεδομένα που σχετίζονται με το αίτημά σας ή την ανησυχία σας, όπως το αντικείμενο του αιτήματός σας ή της επικοινωνίας μας μαζί σας
 • Δεδομένα που είναι απαραίτητα για την αποσαφήνιση της ανησυχίας σας

Σκοπός

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν έχετε επικοινωνήσει μαζί μας με ερωτήσεις ή άλλες ανησυχίες
 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σχέση με άλλα θέματα εκτός από αιτήματα και ανησυχίες, για παράδειγμα για σκοπούς ενημέρωσης ή για να συμμορφωθούμε με νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις
 • Εάν καταγράφουμε τηλεφωνικές συνομιλίες μαζί σας, αυτό γίνεται για σκοπούς διασφάλισης ποιότητας και εκπαίδευσης
 • Για να βελτιώσουμε την υποστήριξή μας

Αυτοί οι σκοποί αναφέρονται εφεξής συλλογικά ως "υποστήριξη".

Νομική βάση

Στηρίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ακόλουθη νομική βάση:

 • Σε σχέση με την υποστήριξή μας η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης μαζί σας ή για να λάβουμε μέτρα κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη σύμβασης.
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.
 • Σας παρέχουμε ορισμένες υπηρεσίες υποστήριξης εκτός υφιστάμενης σύμβασης.
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.
  Έχουμε έννομο συμφέρον να σας βοηθήσουμε σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τις προσφορές και τις υπηρεσίες μας και να διασφαλίσουμε την ικανοποίηση των (πρώην και μελλοντικών) πελατών μας.
 • Για  την επεξεργασία ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Αυτό ισχύει ιδίως για την καταγραφή των τηλεφωνικών κλήσεων.

Περίοδος αποθήκευσης

Κατ' αρχήν, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περίοδο αποθήκευσης, ανατρέξτε στην ενότητα 6 της παρούσας Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

4.2 Εγχειρίδια προϊόντων

Ο ιστότοπός μας περιέχει εργαλεία καθοδήγησης σε σχέση με τα προϊόντα μας, όπως ο Σύμβουλος- Aλυσίδας (Chain-Bar-Advisor).

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων 

Οι ακόλουθες πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τα εργαλεία καθοδήγησης προϊόντος:

 • Η διεύθυνση IP σας
 • Τα δεδομένα που παρέχετε σε σχέση με το εργαλείο καθοδήγησης προϊόντων μας

Σκοπός

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να σας προτείνουμε ένα προϊόν ή να σας συμβουλεύσουμε σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προϊόντων μας με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές σας στο εργαλείο καθοδήγησης προϊόντος

Νομική βάση

Βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ακόλουθη νομική βάση:

 • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με τα εργαλεία καθοδήγησης των προϊόντων μας είναι απαραίτητη προκειμένου να λάβουμε μέτρα κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη σύμβασης, εάν σκοπεύετε να αγοράσετε τα προϊόντα μας.
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.
 • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για να σας δώσουμε μια σύσταση σε σχέση με το εργαλείο καθοδήγησης προϊόντων.
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.
 • Έχουμε έννομο συμφέρον να σας προτείνουμε ένα προϊόν που είναι κατάλληλο για εσάς ή να σας συμβουλεύσουμε σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προϊόντων μαςΗ χρήση του εργαλείου καθοδήγησης προϊόντων απαιτεί τη ρύθμιση ενός cookie. Για το σκοπό αυτό, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ στο Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μας, ανατρέξτε στη Δήλωση για τα cookies.

Περίοδος αποθήκευσης

Κατ' αρχήν, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περίοδο αποθήκευσης, ανατρέξτε στην ενότητα 6 της παρούσας Ειδοποίησης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

4.3 Ενημερωτικό δελτίο

Στην ιστοσελίδα μας σας δίνουμε τη δυνατότητα να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο.

Εξατομικευμένα ενημερωτικά δελτία

Σημειώστε ότι κατά την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, πραγματοποιούμε μετρήσεις επιδόσεων και αναλύουμε τη συμπεριφορά χρήσης σας. Για την ανάλυση αυτή, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται περιέχουν τα λεγόμενα προειδοποιητικά σήματα διαδικτύου  ή εικονοστοιχεία εντοπισμού (web beacons ή tracking pixels). Αυτά βρίσκονται στους διακομιστές μας και μας ενημερώνουν πότε και πώς ανακτήσατε το ενημερωτικό μας δελτίο. Για την ανάλυση συνδέουμε τα προαναφερθέντα δεδομένα και τα web beacons με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση εικόνων από προεπιλογή στην εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να περιορίσετε την επεξεργασία δεδομένων μέσω της χρήσης του ενημερωτικού μας δελτίου. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορείτε να δείτε το ενημερωτικό δελτίο στο σύνολό του και ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες. Εάν έχετε εμφανίσει τις εικόνες χειροκίνητα, πραγματοποιείται η προαναφερθείσα παρακολούθηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ και για τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη, ανατρέξτε στην ενότητα 5, Μάρκετινγκ και εμπειρία χρήστη. Ειδικότερα, εφιστούμε την προσοχή σας στις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με την Oracle Eloqua.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Οι ακόλουθες πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τη διανομή του ενημερωτικού δελτίου:

 • Πληροφορίες όπως το ποσοστό ανοίγματος, πότε διαβάζετε τα ενημερωτικά μας δελτία και σε ποιους συνδέσμους κάνετε κλικ στο ενημερωτικό δελτίο.
 • Πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της STIHL (π.χ. όταν αγοράζετε τα προϊόντα μας, όταν καταχωρείτε μια συσκευή ή όταν χρησιμοποιείτε διάφορες εφαρμογές).

Σκοπός

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Συμπεραίνουμε τα συμφέροντά σας από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, προκειμένου να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε μια έκδοση του ενημερωτικού μας δελτίου που είναι προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντά σας και περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σας αφορούν. 

Νομική βάση

Βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ακόλουθη νομική βάση:

 • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται βάσει της συγκατάθεσής σας που δίνεται κατά την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο.
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Περίοδος αποθήκευσης

Κατ' αρχήν, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περίοδο αποθήκευσης, ανατρέξτε στην ενότητα 6 της παρούσας δήλωσης απορρήτου.

5 MARKETING ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΧΡΉΣΤΗ

5.1 Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της χρήσης του ιστότοπου και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη, καθώς και στην παροχή διαφόρων λειτουργιών. Τέτοιες τεχνολογίες είναι, για παράδειγμα, τα cookies, τα pixels και τα scripts. Η παρούσα ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτό το πλαίσιο.

Στη Δήλωση για τα cookies εξηγούμε ποια cookies και παρόμοιες τεχνολογίες χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας για ποιους σκοπούς και πώς μπορείτε να διαχειριστείτε αυτά τα cookies.

5.2 Παροχή, ανάπτυξη και βελτίωση της ιστοσελίδας μας

(α) Ανάλυση ιστοσελίδων Google Analytics

Χρησιμοποιούμε το εργαλείο ανάλυσης Google Analytics στην ιστοσελίδα μας. Το Google Analytics παρέχεται από την Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ ("Google", μαζί με άλλες εταιρείες Google της Alphabet Inc. "Google").

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics με την επέκταση "ανωνυμοποίηση IP". Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση IP σας θα συντομευτεί πριν σταλεί στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι ώστε η Google να μην λάβει την πλήρη διεύθυνση IP σας από εμάς.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Οι ακόλουθες πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τη χρήση του Google Analytics:

 • Η διεύθυνση IP σας
 • Μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη που αποδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησης
 • Η συμπεριφορά του χρήστη ως προς τα κλικ στον ιστότοπο
 • Οι υποσελίδες στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης
 • Τύπος προγράμματος περιήγησης, διεύθυνση URL, ανάλυση οθόνης
 • Χρονοσφραγίδα

Σκοπός

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να αναλύσουμε τη χρήση του ιστότοπου από εσάς, να λαμβάνουμε αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες της ιστοσελίδας και να λαμβάνουμε άλλες υπηρεσίες της Google που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπού μας και άλλη χρήση του Διαδικτύου.

Αυτό θα μας επιτρέψει να βελτιώνουμε συνεχώς τον ιστότοπό μας, τη φιλικότητά του προς το χρήστη και τις προσφορές μας και να τις προσαρμόζουμε στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας.

Νομική βάση

Βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ακόλουθη νομική βάση:

 • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας που μας δώσατε στο Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό μέσω της Δήλωσης για τα cookies.
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Η χρήση του Google Analytics απαιτεί τη ρύθμιση ενός cookie. Για το σκοπό αυτό, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) (α) του ΓΚΠΔ στο Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μας, ανατρέξτε στη Δήλωση για τα cookies

 Περίοδος αποθήκευσης

Κατ' αρχήν, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περίοδο αποθήκευσης, ανατρέξτε στην ενότητα 6 της παρούσας Δήλωση απορρήτου.

Μεταφορά των δεδομένων σας σε χώρες εκτός του ΕΟΧ

Σε σχέση με τη χρήση του Google Analytics, τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται σε χώρες εκτός του ΕΟΧ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 8 της παρούσας Ειδοποίση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πολιτική απορρήτου

Η Πολιτική απορρήτου για το Google Analytics της Google Ltd. βρίσκεται εδώ:

https://policies.google.com/privacy?hl=el&fg=1&utm_source=ucbs

(β) Google reCAPTCHA

Χρησιμοποιούμε το reCAPTCHA v2 στον ιστότοπό μας. Το reCAPTCHA v2 παρέχεται από την Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google Ltd", μαζί με άλλες εταιρείες Google της Alphabet Inc. "Google").

Κατηγοριες προσωπικών δεδομένων 

Οι ακόλουθες πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τη χρήση του Google reCAPTCHA:

 • Η διεύθυνση IP σας
 • Χρησιμοποιούμενα πρόσθετα του προγράμματος περιήγησης
 • Τα cookies που έχει θέσει η Google τους τελευταίους 6 μήνες
 • Ο αριθμός των κλικ και των επιλογών που κάνατε σε αυτή την οθόνη
 • Πληροφορίες CSS για τη σελίδα που επισκεφτήκατε
 • Αντικείμενα JavaScript
 • Η ημερομηνία
 • Η γλώσσα του προγράμματος περιήγησης

Σκοπός

Χρησιμοποιούμε το reCAPTCHA v2 για να αποτρέψουμε καταχρηστικές αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις σε φόρμες διαδικτύου, προστατεύοντας έτσι τα τεχνικά συστήματα του οικοδεσπότη.

Νομική Βάση

Στηρίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ακόλουθη νομική βάση

 • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της προστασίας του ιστότοπού μας.
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.
  Έχουμε έννομο συμφέρον να διασφαλίσουμε τη λειτουργικότητα και προστασία του ιστότοπού μας.

Η χρήση του reCAPTCHA v2 απαιτεί τη ρύθμιση ενός cookie. Για το σκοπό αυτό, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) (α) του ΓΚΠΔ στο μπάνερ των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μας, ανατρέξτε στη Δήλωση για τα cookies.

Περίοδος αποθήκευσης

Κατ' αρχήν, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περίοδο αποθήκευσης, ανατρέξτε στην ενότητα 6 της παρούσας Ειδοποίση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Μεταφορά των δεδομένων σας σε χώρες εκτός του ΕΟΧ

Σε σχέση με τη χρήση του reCAPTCHA v2, τα προσωπικά δεδομένα μεταφέρονται σε χώρες εκτός του ΕΟΧ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 8 της παρούσας Ειδοποίση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πολιτική απορρήτου

Η Πολιτική Απορρήτου για το reCAPTCHA της Google Ltd μπορεί να βρεθεί εδώ:

https://policies.google.com/privacy?hl=el&fg=1&utm_source=ucbs

(γ) YouTube

Στην ιστοσελίδα μας ενσωματώνουμε περιεχόμενο βίντεο μέσω του YouTube. Το YouTube παρέχεται από την Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google Ltd", μαζί με άλλες εταιρείες Google της Alphabet Inc. "Google").

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Οι ακόλουθες πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τη χρήση του YouTube:

 • Η διεύθυνση IP σας
 • Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας
 • Πρόγραμμα περιήγησης
 • Λειτουργικό σύστημα
 • Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο βίντεο που έχετε δει

Σκοπός

Συνδέουμε περιεχόμενο βίντεο μέσω του YouTube για να σας ενημερώσουμε για τα προϊόντα και τις προσφορές μας.

Νομική βάση

Βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ακόλουθη νομική βάση:

 • Το περιεχόμενο βίντεο εμφανίζεται με μια μικρογραφία. Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Google μόνο όταν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας ("λύση δύο κλικ").
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.
 • Η χρήση του YouTube απαιτεί τη ρύθμιση ενός cookie. Για το σκοπό αυτό, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) (α) του ΓΚΠΔ στο μπάνερ των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μας, ανατρέξτε στη Δήλωση για τα cookies.

Περίοδος αποθήκευσης

Κατ' αρχήν, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περίοδο αποθήκευσης, ανατρέξτε στην ενότητα 6 της παρούσας Ειδοποίση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Μεταφορά των δεδομένων σας σε χώρες εκτός ΕΟΧ

Σε σχέση με τη χρήση του YouTube, τα προσωπικά δεδομένα μεταφέρονται σε χώρες εκτός του ΕΟΧ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 8 της παρούσας Ειδοποίση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πολιτική απορρήτου

Η Πολιτική απορρήτου της Google για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με το YouTube βρίσκεται εδώ:

https://policies.google.com/privacy?hl=el&fg=1&utm_source=ucbs

(δ) Χάρτες της Google (“Google Maps")

Στην ιστοσελίδα μας ενσωματώνουμε χάρτες από το Google Maps. Οι Χάρτες Google παρέχονται από την Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google Ltd", μαζί με άλλες εταιρείες Google της Alphabet Inc. "Google").

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Οι ακόλουθες πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τη χρήση του Google Maps:

 • Η διεύθυνση IP σας
 • Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας
 • Πρόγραμμα περιήγησης
 • Λειτουργικό σύστημα
 • H τοποθεσία σας

Σκοπός

Ενσωματώνουμε χάρτες μέσω του Google Maps για την εμφάνιση γεωγραφικών πληροφοριών.

Νομική βάση

H επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηρίζεται στην ακόλουθη νομική βάση:

 • Η Google επεξεργάζεται τα δεδομένα σας μόνο όταν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας ("λύση δύο κλικ").
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.
 • Η χρήση των Χαρτών Google απαιτεί τη ρύθμιση ενός cookie. Για το σκοπό αυτό, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ στο Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μας, ανατρέξτε στη Δήλωση για τα cookies.

Περίοδος αποθήκευσης

Κατ’ αρχήν, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περίοδο αποθήκευσης, ανατρέξτε στην ενότητα 6 της παρούσας Ειδοποίση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Μεταφορά των δεδομένων σας σε χώρες εκτός ΕΟΧ

Σε σχέση με τη χρήση των Χαρτών Google, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε χώρες εκτός του ΕΟΧ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 8 της παρούσας Ειδοποίση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πολιτική Απορρήτου

Η Πολιτική απορρήτου της Google για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τους Χάρτες Google βρίσκεται εδώ:

https://policies.google.com/privacy?hl=el&fg=1&utm_source=ucbs

5.3 Διαφήμιση (tracking)

(α) Oracle Eloqua

Χρησιμοποιούμε το Oracle Eloqua. Το Oracle Eloqua παρέχεται από την Oracle Deutschland B.V. & Co. KG, Riesstrasse 25, 80992 Μόναχο ("Oracle").

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Οι ακόλουθες πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τη χρήση της Oracle Eloqua:

 • Πληροφορίες σχετικά με το αν ανοίγετε το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο
 • Πληροφορίες σχετικά με τους συνδέσμους στους οποίους κάνετε κλικ

Σκοπός

Χρησιμοποιούμε την Oracle Eloqua για την εξατομίκευση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας και για να προσδιορίσουμε αν τα μηνύματά μας, ιδίως τα ενημερωτικά μας δελτία, ανοίγουν και σε ποιους συνδέσμους στα μηνύματά μας κάνετε κλικ. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε τα email μας και τις προσφορές και υπηρεσίες που παρέχουμε. Στόχος είναι να προσαρμόσουμε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες και τις προσφορές μας, ιδίως τα email μας, στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας.

Νομική βάση

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηρίζεται στην ακόλουθη νομική βάση:

 • Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει της συγκατάθεσής σας που μας δώσατε στο cookie μπάνερ. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.
 • Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μας, ανατρέξτε στη Δήλωση για τα cookies.

Περίοδος αποθήκευσης

Κατ' αρχήν, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περίοδο αποθήκευσης, ανατρέξτε στην ενότητα 6 της παρούσας Δήλωση Απορρήτου.

Μεταφορά των δεδομένων σας σε χώρες εκτός του ΕΟΧ

Σε σχέση με τη χρήση της Oracle Eloqua, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε χώρες εκτός του ΕΟΧ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 8 της παρούσας Ειδοποίση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πολιτική απορρήτου

Η Πολιτική απορρήτου της Oracle για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με το Oracle Eloqua βρίσκεται εδώ:

https://www.oracle.com/cy/legal/privacy/

(β) Διαφημίσεις της Google ( Google Ads)

Στον ιστότοπό μας ενσωματώνουμε διαφημίσεις της Google. Οι διαφημίσεις Google παρέχονται από την Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ ("Google").

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Οι ακόλουθες πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τη χρήση των διαφημίσεων Google Ads:

 • Η διεύθυνση IP σας
 • Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας
 • Πρόγραμμα περιήγησης
 • Λειτουργικό σύστημα

Σκοπός

Χρησιμοποιούμε τις διαφημίσεις της Google για την εκτέλεση διαφημιστικών εκστρατειών αναζήτησης, εάν έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπό μας στο παρελθόν. Οι υπηρεσίες μας επιτρέπουν να συνδυάσουμε τις διαφημίσεις μας με συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά ή, για παράδειγμα αν έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπό μας στο παρελθόν, να διαφημίσουμε υπηρεσίες που έχετε δει στον ιστότοπό μας. Ενδέχεται να προβάλλουμε διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος σε άλλους ιστότοπους εντός του Δικτύου αναζήτησης και εμφάνισης της Google (ως "διαφήμιση Google" ως μέρος της αναζήτησης Google ή σε άλλους ιστότοπους συνεργατών της Google).

Νομική βάση

Βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ακόλουθη νομική βάση:

 • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας που μας δώσατε στο Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου.
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.
 • Η χρήση των διαφημίσεων της Google απαιτεί τη ρύθμιση ενός cookie. Για το σκοπό αυτό, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας βάσει του άρθρου 6 (1) (α) του ΓΚΠΔ στο Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μας, ανατρέξτε στη Δήλωση για τα cookies.

Περίοδος αποθήκευσης

 • Κατ' αρχήν, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περίοδο αποθήκευσης, ανατρέξτε στην ενότητα 6 της παρούσας Ειδοποίσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Μεταφορά των δεδομένων σας σε χώρες εκτός του ΕΟΧ

Σε σχέση με τη χρήση των διαφημίσεων της Google, τα προσωπικά δεδομένα μεταφέρονται σε χώρες εκτός του ΕΟΧ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 8 της παρούσας Ειδοποίσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πολιτική απορρήτου

Η Πολιτική Απορρήτου της Google για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τις διαφημίσεις Google βρίσκεται εδώ:

https://policies.google.com/privacy?hl=el&fg=1&utm_source=ucbs 

(γ) Διαφήμιση της Microsoft 

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τη διαφήμιση της Microsoft. Η διαφήμιση της Microsoft παρέχεται από τη Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ΗΠΑ ("Microsoft").

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Οι ακόλουθες πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τη χρήση διαφημίσεων της Microsoft:

 • Η διεύθυνση IP σας
 • Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας
 • Πρόγραμμα περιήγησης
 • Λειτουργικό σύστημα

Σκοπός

Χρησιμοποιούμε τη διαφήμιση της Microsoft για να εκτελέσουμε διαφημιστικές καμπάνιες αναζήτησης για εσάς, εάν έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπό μας στο παρελθόν. Οι υπηρεσίες αυτές μας επιτρέπουν να συνδυάσουμε τις διαφημίσεις μας με συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά ή, αν έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπό μας στο παρελθόν, να διαφημίσουμε υπηρεσίες που έχετε δει στον ιστότοπό μας, για παράδειγμα. Αυτό μας επιτρέπει να προβάλλουμε διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος σε άλλους ιστότοπους στο πλαίσιο του δικτύου αναζήτησης της Microsoft.

Νομική βάση

Βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ακόλουθη νομική βάση:

 • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας που μας δώσατε στο Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου.
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.
 • Η χρήση της διαφήμισης της Microsoft απαιτεί τη ρύθμιση ενός cookie. Για το σκοπό αυτό, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας βάσει του άρθρου 6 (1) (α) του ΓΚΠΔ στο Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μας, ανατρέξτε στη Δήλωση για τα cookies.

Περίοδος αποθήκευσης

Κατ' αρχήν, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περίοδο αποθήκευσης, ανατρέξτε στην ενότητα 6 της παρούσας Ειδοποίησης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Μεταφορά των δεδομένων σας σε χώρες εκτός του ΕΟΧ

Σε σχέση με τη χρήση της διαφήμισης της Microsoft, τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται σε χώρες εκτός του ΕΟΧ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 7 της παρούσας Ειδοποίησης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πολιτική απορρήτου

Η Πολιτική απορρήτου της Microsoft για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με τη διαφήμιση της Microsoft βρίσκεται εδώ:

https://privacy.microsoft.com/el-gr/privacystatement

5.4 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε εικονοστοιχεία από κοινωνικά δίκτυα. Τα εικονοστοιχεία ενεργοποιούνται και τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία από τα κοινωνικά δίκτυα μόνο αφού έχετε συναινέσει στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τα κοινωνικά δίκτυα στο Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου.

Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης σε ένα κοινωνικό δίκτυο του οποίου χρησιμοποιούμε pixels, η επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας μπορεί να συνδεθεί με τον λογαριασμό χρήστη σας στο εν λόγω κοινωνικό δίκτυο. Επισημαίνουμε ότι τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν στη συνέχεια να συνδέσουν τα δεδομένα που συλλέγονται για εσάς μέσω των εικονοστοιχείων που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας με άλλα προσωπικά δεδομένα από εσάς, ακόμη και αν δεν είστε χρήστης του κοινωνικού δικτύου.

Επισημαίνεται επίσης ότι οι πάροχοι κοινωνικών δικτύων μπορούν επίσης να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται μέσω του pixel για δικούς τους σκοπούς. Επιπλέον, ενδέχεται να είμαστε από κοινού υπεύθυνοι με τους παρόχους κοινωνικών δικτύων για ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας.

Σε περίπτωση κοινής ευθύνης, θα συνάψουμε συμφωνία με τον πάροχο του κοινωνικού δικτύου σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων υπό κοινή ευθύνη.

Παρακαλώ ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου των κοινωνικών δικτύων, τις οποίες θα αναφέρουμε παρακάτω.

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Οι ακόλουθες πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τη χρήση των εικονοστοιχείων:

 • Η διεύθυνση IP σας
 • Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας
 • Πρόγραμμα περιήγησης 

Λειτουργικό σύστημα

Σκοπός

Χρησιμοποιούμε εικονοστοιχεία από κοινωνικά δίκτυα για να σας εμφανίσουμε πληροφορίες και διαφημίσεις σχετικά με τα προϊόντα, τις προσφορές και τις υπηρεσίες μας στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο. Εκτός από την προβολή στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο, πληροφορίες και διαφημίσεις σχετικά με τα προϊόντα, τις προσφορές και τις υπηρεσίες μας ενδέχεται να σας εμφανίζονται και σε άλλους ιστότοπους που προσφέρουν επίσης το αντίστοιχο εικονοστοιχείο.

Με τη χρήση των pixel, λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με τις διαφημιστικές μας δραστηριότητες, ιδίως στα κοινωνικά δίκτυα.

Νομική βάση

Βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ακόλουθη νομική βάση:

 • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας που μας δώσατε στο Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου.
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Περίοδος αποθήκευσης

 • Κατ' αρχήν, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περίοδο αποθήκευσης, ανατρέξτε στην ενότητα 6 της παρούσας Ειδοποίησης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Μεταφορά των δεδομένων σας σε χώρες εκτός του ΕΟΧ

 • Σε σχέση με τη χρήση των εικονοστοιχείων, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε χώρες εκτός του ΕΟΧ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 8 της παρούσας Ειδοποίησης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 Χρησιμοποιούμενα εικονοστοιχεία και πολιτικές απορρήτου για τα χρησιμοποιούμενα εικονοστοιχεία

Παραθέτουμε παρακάτω τα pixel των κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιούμε, μαζί με πληροφορίες σχετικά με τον πάροχο του κοινωνικού δικτύου και την πολιτική απορρήτου για το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο και το pixel.

(α) Εικονοστοιχείο Meta (Facebook)

Το εικονοστοιχείο Meta (πρώην εικονοστοιχείο Facebook) παρέχεται από την Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland ("Meta").

Η Πολιτική Απορρήτου της Meta για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τα εικονοστοιχεία Meta βρίσκεται εδώ:

https://www.facebook.com/about/privacy/

(β) Εικονοστοιχείο Teads

Το εικονοστοιχείο Teads παρέχεται από την TEADS SCHWEIZ GMBH, HEINRICHSTRASSE 239, ZURICH ("Teads").

Η Πολιτική Απορρήτου του Teads για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τα εικονοστοιχεία (pixels) του Teads βρίσκεται εδώ:

https://privacy-policy.teads.com/ 

6 Περίοδος αποθήκευσης

Θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή των προσφορών μας, ιδίως της ιστοσελίδας μας, ή για όσο χρονικό διάστημα έχουμε έννομο συμφέρον να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας. Η περίοδος αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων εξαρτάται ιδίως από την κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία και τον σκοπό της επεξεργασίας. Η αποθήκευση των δεδομένων σας θεωρείται επίσης βάσει της συγκατάθεσής σας για την αποθήκευσή τους.

Τέλος, λαμβάνουμε υπόψιν τις νόμιμες περιόδους αποθήκευσης, οι οποίες ενδέχεται να απαιτούν από εμάς να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν, εάν αυτό προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό ή εθνικό νομοθέτη σε κανονισμούς, νόμους ή άλλες διατάξεις στις οποίες είμαστε υποκείμενοι. Αντίστοιχες απαιτήσεις εντοπίζονται επίσης ιδίως στην εμπορική και φορολογική νομοθεσία ή απορρέουν από την τακτική παραγραφή.

Σε περίπτωση νομικής διένεξης, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που χρειαζόμαστε για τη νομική μας υπεράσπιση μέχρι την οριστική ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περίοδο αποθήκευσης, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στην ενότητα 1 της παρούσας δήλωσης απορρήτου.

7 ΑΠΟΔΈΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

7.1 Αποδέκτες εντός του ομίλου STIHL

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλες εταιρείες του Ομίλου STIHL. Η επεξεργασία από αυτές τις εταιρείες της STIHL γίνεται τακτικά για λογαριασμό μας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί επίσης να πραγματοποιείται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας STIHL που λαμβάνει τα δεδομένα σας ή υπό τον κοινό έλεγχο της εν λόγω εταιρείας με εμάς.

Εάν μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας, αυτό θα γίνει κατ' αρχήν μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας, εάν εμείς ή το τρίτο μέρος έχουμε έννομο συμφέρον για αυτό ή εάν έχετε συμφωνήσει σε αυτό.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από άλλη εταιρεία της STIHL για λογαριασμό μας πραγματοποιείται βάσει σύμβασης επεξεργασίας δεδομένων για λογαριασμό υπεύθυνου επεξεργασίας κατά την έννοια του ΓΚΠΔ.

Σε περίπτωση κοινού ελέγχου, συνάπτουμε σύμβαση επεξεργασίας υπό κοινό έλεγχο. Η εν λόγω συμφωνία καθορίζει, μεταξύ άλλων, τις υποχρεώσεις των κοινών υπευθύνων επεξεργασίας σε σχέση με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ. Θα χαρούμε να σας παράσχουμε τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας αυτής κατόπιν αιτήματος. Για τον σκοπό αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που βρίσκονται στην ενότητα 1 της παρούσας δήλωσης απορρήτου.

7.2 Αποδέκτες εκτός του ομίλου STIHL (τρίτα μέρη)

Εκτός από τους αποδέκτες στον Όμιλο STIHL, και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις προστασίας δεδομένων μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους, σε σχέση με τις επιμέρους εργασίες επεξεργασίας. Αυτά τα τρίτα μέρη περιλαμβάνουν παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας και παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί επίσης να πραγματοποιείται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο των τρίτων μερών που λαμβάνουν τα δεδομένα σας ή υπό τον από κοινού έλεγχο των εν λόγω τρίτων μερών με εμάς.

Εάν μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας, αυτό θα γίνει κατ' αρχήν μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας, εάν εμείς ή το τρίτο μέρος έχουμε έννομο συμφέρον για αυτό ή εάν έχετε συναινέσει σε αυτό.

Σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες κατηγορίες παρόχων υπηρεσιών:

 • Πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής (πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας δεδομένων)
 • Υποστήριξη (υποστήριξη πελατών)
 • Δικηγόροι, λογιστές και φορολογικοί σύμβουλοι
 • Πάροχοι εφαρμογών μάρκετινγκ ή εφαρμογών για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη

Όπου είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε βάσει του ΓΚΠΔ ή της νομοθεσίας των κρατών μελών της ΕΕ, θα διαβιβάσουμε επίσης τα δεδομένα σας σε αρχές και δικαστήρια.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους για λογαριασμό μας πραγματοποιείται βάσει σύμβασης επεξεργασίας δεδομένων για λογαριασμό υπευθύνου επεξεργασίας κατά την έννοια του ΓΚΠΔ.

Σε περίπτωση κοινού ελέγχου, θα συνάψουμε συμφωνία επεξεργασίας υπό κοινό έλεγχο. Θα χαρούμε να σας παράσχουμε τα βασικά στοιχεία αυτής της συμφωνίας κατόπιν αιτήματος. Για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στην ενότητα 1 της παρούσας δήλωσης απορρήτου.

8 ΔΙΑΒΊΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΕ ΧΏΡΕΣ ΕΚΤΌΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΧΏΡΟΥ

Ανεξάρτητα από τον τόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ύψιστη προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίζουμε πάντα το επίπεδο προστασίας που εγγυάται ο ΓΚΠΔ.

Εάν διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε παραλήπτες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου V του ΓΚΠΔ. Εάν συνεργαζόμαστε με τρίτους ή χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών που ενδέχεται να διαβιβάσουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, υποχρεώνουμε τους εν λόγω τρίτους ή παρόχους υπηρεσιών να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου V του ΓΚΠΔ.

Επισημαίνουμε ότι δεν έχουν όλες οι χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου επίπεδο προστασίας δεδομένων που αναγνωρίζεται ως επαρκές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (η λεγόμενη "απόφαση επάρκειας"). Κατάλογος των χωρών για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση επάρκειας μπορεί να βρεθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο: Adequacy decisions (europa.eu).

Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί απόφαση επάρκειας, συνάπτουμε τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή της ΕΕ με τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων ((ΕΕ) 2021/914 της 4ης Απριλίου 2021 - C (2021) 3972, ΕΕ L 199/31 της 7ης Ιουνίου 2021). Για τη διαβίβαση σε άλλους υπευθύνους επεξεργασίας χρησιμοποιούμε την Ενότητα Ένα αυτών των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών και για τη διαβίβαση στους εκτελούντες την επεξεργασία μας χρησιμοποιούμε την Ενότητα Δύο. Εάν είναι απαραίτητο, εκτός από τη σύναψη των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών, λαμβάνουμε και πρόσθετα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε επισκόπηση των αποδεκτών σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουμε λάβει για να διασφαλίσουμε το επίπεδο προστασίας του ΓΚΠΔ, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα 1 της παρούσας δήλωσης απορρήτου.

9 ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΆ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΆΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΣΑΣ

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που αναφέρονται παρακάτω, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανεπίσημα ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα μέσα επικοινωνίας που καθορίζονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων μέσων επικοινωνίας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα 1 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

9.1 Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση σχετικά με το αν γίνεται ή όχι επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε ορισμένες πληροφορίες που προβλέπονται από τον νόμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας πρόσβασης, ανατρέξτε στο άρθρο 15 του ΓΚΠΔ.

9.2 Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να συμπληρώσετε ελλιπή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας στη διόρθωση, ανατρέξτε στο άρθρο 16 του ΓΚΠΔ.

Προσπαθούμε πάντα να διασφαλίζουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να μας ενημερώνετε για τυχόν αλλαγές στα δεδομένα σας (όπως αλλαγές διεύθυνσης) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ενημερωμένα.

9.3 Δικαίωμα διαγραφής

Εάν πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ειδικότερα, αυτό ισχύει όταν:

 • τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία,
 • η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας και δεν μπορούμε να βασίσουμε την επεξεργασία σε άλλη νομική βάση,
 • έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας και δεν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
 • εάν τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν διαβιβαστεί σε τρίτους και είμαστε υποχρεωμένοι να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ενημερώνουμε τους εν λόγω τρίτους για την υποχρέωση διαγραφής, όπου αυτό απαιτείται από το νόμο.

Σημειώστε ότι το δικαίωμά σας στη διαγραφή υπόκειται σε περιορισμούς. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται να διαγράψουμε προσωπικά δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να συνεχίσουμε να διατηρούμε. Από το δικαίωμά σας στη διαγραφή εξαιρούνται επίσης τα δεδομένα που χρειαζόμαστε για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας στη διαγραφή, ανατρέξτε στο άρθρο 17 του ΓΚΠΔ.

9.4 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Εάν πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις, μπορείτε να επιτύχετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα, αυτό ισχύει στην περίπτωση που:

 • αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων σας θα περιοριστεί για μια περίοδο που θα μας επιτρέψει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων,
 • η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι παράνομη και ζητάτε τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων αντί της διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων,
 • δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα χρειάζεστε για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων,
 • έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι μας για την επεξεργασία υπερισχύουν των δικών σας λόγων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας στον περιορισμό της επεξεργασίας, ανατρέξτε στο άρθρο 18 του ΓΚΠΔ.

9.5 Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει και τα οποία επεξεργαζόμαστε για την εκτέλεση της σύμβασης, βάσει της συγκατάθεσής σας ή με αυτοματοποιημένα μέσα, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Έχετε επίσης το δικαίωμα, εφόσον πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα αυτά απευθείας σε τρίτο μέρος, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας στη φορητότητα των δεδομένων, ανατρέξτε στο άρθρο 20 του ΓΚΠΔ.

9.6 Ανάκληση της συγκατάθεσης

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Αυτό δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας μέχρι την ανάκλησή της.

9.7 Δικαίωμα υποβολής καταγγελιών στις εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων

Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, ιδίως στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων του τόπου της συνήθους διαμονής σας, του τόπου εργασίας σας ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης.

9.8 Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας που βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας.

Σε περίπτωση που επεξεργαζόμαστε δεδομένα βάσει έννομου συμφέροντος, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, ανά πάσα στιγμή. Τότε δεν θα επεξεργαστούμε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή η επεξεργασία γίνεται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Υποθέτουμε ότι, όταν η επεξεργασία διενεργείται βάσει έννομου συμφέροντος, θα είμαστε γενικά σε θέση να αποδείξουμε τέτοιους επιτακτικούς νόμιμους λόγους, αλλά θα εξετάζουμε και θα αξιολογούμε κάθε ένσταση ξεχωριστά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε, ανατρέξτε στο άρθρο 21 του ΓΚΠΔ.

10 ΑΛΛΑΓΈΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στην παρούσα Ειδιποίηση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας παρέχουμε πάντοτε ενημερωμένες, πλήρεις και, κατ' αρχήν, τελικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με τον ιστότοπό μας. Αυτό απαιτεί από εμάς να ενημερώνουμε τακτικά την παρούσα Ειδιποίηση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ως εκ τούτου, σας προτείνουμε να συμβουλεύεστε την παρούσα Ειδιποίηση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε τακτική βάση.