ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ STIHL

1. Εγγυητής

ANDREAS STIHL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.
Φιγαλείας & Αιγίου 145 64 Κηφισιά ¬ ΑΤΤΙΚΗ
Τηλ.: 210 8002500

2. Εγγύηση

Η ANDREAS STIHL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE υποχρεούται να επιδιορθώσει ή να αντικαταστήσει, με επιλογή της, κάθε καινούργιο προϊόν της STIHL, που δεν λειτουργεί λόγω κατασκευαστικής ατέλειας, στην διάρκεια ισχύος της εγγύησης, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3. Κάθε επισκευή από εγγύηση πρέπει να γίνεται από Πιστοποιημένο Αντιπρόσωπο της STIHL.

3. Διάρκεια Εγγύησης

Η ισχύς της εγγύησης ξεκινάει από την ημερομηνία της συμπλήρωσης της Κάρτας εγγύησης, που δίνεται με την αγορά κάθε νέου μηχανήματος STIHL, ή, με τηνημερομηνία αγοράς, όποιο από τα δύο έχει γίνει γρηγορότερα. Η διάρκεια τηςεγγύησης για τα προϊόντα

STIHL είναι η ακόλουθη:

(1) Μηχανήματα STIHL Ερασιτεχνικά: 24 μήνες

(2) Μηχανήματα STIHL Επαγγελματικά: 12 μήνες

(3) Hλεκτρονική μονάδα ανάφλεξης μηχανημάτων STIHL: 24 μήνες

(4) Κινητήρες άλλων κατασκευαστών εκτός STIHL: Oρίζεται από τον κατασκευαστή

(5) Μηχανήματα μισθωμένα: 1 μήνας

4. Εξαιρέσεις και περιορισμοί της Εγγύησης

(1) Η Εγγύηση ισχύει μόνο για τα καινούργια μηχανήματα που αγοράστηκαν από πιστοποιημένους αντιπροσώπους της STIHL.

(2) Η Εγγύηση δεν μεταβιβάζεται αλλά ανήκει αυστηρά στον πραγματικό αγοραστή, το όνομα του οποίου αναγράφεται στην Κάρτα Εγγύησης.

(3) Η εγγύηση με κανένα τρόπο δεν αναφέρεται ή καλύπτει τα παρακάτω:

(α) Φυσιολογική φθορά

(β) Ανταλλακτικά που φθείρονται φυσιολογικά κατά την χρήση (λάμα, αλυσίδα, γρανάζι, μπουζί, σχοινί, διακόπτες ρεύματος, κ.τ.λ.).

(γ) Βλάβη που δημιουργείται από λανθασμένη χρήση του μηχανήματος STIHL, (ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσης του μηχανήματος).

(δ) Βλάβη που προκλήθηκε από χρήση ανταλλακτικών που δεν κατασκευάζονται από την STIHL, ή που δεν δόθηκαν από πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.

(ε) Βλάβη που προκλήθηκε από ατύχημα, φωτιά, βανδαλισμούς, πλημμύρες.

(στ) Βλάβη από κακή αποθήκευση και διατήρηση ενός μηχανήματος STIHL (οδηγίες για την σωστή αποθήκευση και διατήρηση περιέχονται στο φυλλάδιο οδηγιών χρήσης).

(ζ) Βλάβη που προκλήθηκε από διαφορετική¬κακή συναρμολόγηση του μηχανήματος.

(η) Βλάβη που προέρχεται από λάθος στην μίξη του καυσίμου με το λάδι μηχανής.

(θ) Βλάβη που προκύπτει από τη χρήση αλμυρού νερού στα Πλυστικά Μηχανήματα.

(ι) Βλάβη ή κακή λειτουργία που έχει προκύψει από πλημμελή καθαρισμό του μηχανήματος από σκόνη, λάδια, κ.τ.λ., επαφή του μηχανήματος με χημικά υγρά, ή βλάβη από υγρασία, διάβρωση, κτλ.

(κ) Βλάβη που έχει προκύψει από κακή ή λανθασμένη ρύθμιση διαφορετική από τις οδηγίες του βιβλίου χρήσης.

(λ) Βλάβη ή κακή λειτουργία που έχει προέλθει από καύσιμο κακής ποιότητας.

(μ) Βλάβη από ακατάλληλο ή κακής ποιότητας λάδι μίξης, για τους 2χρονους βενζινοκινητήρες, και λάδι λίπανσης για τους 4χρονους βενζινοκινητήρες. Επίσης δεν καλύπτονται με εγγύηση, βλάβες που οφείλονται σε χρήση ακατάλληλου ή κακής ποιότητας λάδι λίπανσης αλυσίδας και λάμας.

(ν) Βλάβη που έχει προκύψει από την επισκευή που πραγματοποιήθηκε από μη πιστοποιημένα συνεργεία της STIHL.

(ξ) Βλάβη που προήλθε από λανθασμένη συναρμολόγηση από άτομα που δεν είναι πιστοποιημένα από την STIHL.

5. Υποχρεώσεις αγοραστών

Για να αποκτήσετε τα πλεονεκτήματα αυτής της εγγύησης, ο αγοραστής πρέπει να συμμορφωθεί με τους ακόλουθους όρους: Αν υπάρχει κάποια βλάβη στο μηχάνημα STIHL που αναγράφεται στην εγγύηση, ο αγοραστής πρέπει:   

α) Να στείλει το μηχάνημα, με δικά του έξοδα στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο STIHL από τον οποίο το αγόρασε, ή σε οποιονδήποτε άλλο αντιπρόσωπο STIHL.   

β) Να παρουσιάσει στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο STIHL το απόκομμα της Κάρτας Εγγύησης που αναγράφεται το μηχάνημα STIHL που αγόρασε, και   

γ) Αν το μηχάνημα σταλεί σε άλλον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο STIHL, και όχι σ' αυτόν από τον οποίο αγοράστηκε, προσκομίστε, εκτός της κάρτας εγγύησης, και την απόδειξη αγοράς του μηχανήματος.

6. Υποχρεώσεις της STIHL

Αν κάποιο αίτημα Εγγύησης γίνει δεκτό, η εταιρεία STIHL θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της που αναγράφονται στην παράγραφο (2), και ο αγοραστής δεν θα χρεωθεί. Οι επισκευές θα προγραμματιστούν και θα εκτελεστούν σύμφωνα με τη ροή της δουλειάς του πιστοποιημένου αντιπροσώπου STIHL¬VIKING που έχει παραλάβει το μηχάνημα. Ο χρόνος της επιδιόρθωσης μπορεί να εξαρτηθεί και από την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών ή άλλων εξαρτημάτων.

7. Δικαίωμα της STIHL για τερματισμό

Μόνο η STIHL έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να τερματίσει την ισχύ της εγγύησης είτε ο αγοραστής έχει κάνει αίτηση για εγγύηση είτε όχι.

8. Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα

8.1 Τα προσωπικά στοιχεία που μας δώσατε και γράψαμε στην μπροστινή όψη της Κάρτας Εγγύησης θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της Εγγύησης και για την αποστολή ενημερωτικού υλικού (σε περίπτωση που το επιλέξετε).

8.2 Τα παραπάνω στοιχεία σας γνωστοποιούνται σε εξουσιοδοτημένους  αντιπρόσωπους/μεταπωλητές της STIHL και θα διατηρηθούν για τους σκοπούς της παρούσας Εγγυήσεωςκαι για την διαφύλαξη των νομίμως αξιώσεών σας για τον νόμιμο για την άσκηση των δικαιωμάτων σας χρόνο.

8.3 Ο νόμος σας παρέχει το δικαίωμα:   

(α) να πληροφορηθείτε ποια στοιχεία σας έχουμε, για ποιο σκοπό και για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε,   

(β) να ζητήσετε να τα διορθώσουμε ή να τα συμπληρώσουμε π.χ. αν αλλάξετε τηλέφωνο,   

(γ) να τα διαγράψουμε ή να περιορίσουμε την χρήση τους, εφόσον δεν επιθυμείτε την Εγγύηση ή αν θεωρείτε ότι τα χρησιμοποιούμε παράνομα   

(δ) να τα διαβιβάσουμε σε τρίτους.

8.4 Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα και γενικά για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τα στοιχεία σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην STIHL και ειδικότερα: ANDREAS STIHL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE, Φιγαλείας και Αιγίου, Κηφισια, 145 64 Ηλεκτρονική διεύθυνση: gdpr@stihl.gr.

8.5 Επίσης, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).